THE NORDIC SYSTEM GROUP

Vid vintersolståndet 2007 startade ett grupp-experiment som vi kallade The Nordic Star Group. Idén kom från Italien där  meditations-gruppexperimentet då pågått i 30 år i det tysta och som först under 2000- talet blev tillgäng- ligt för fler genom översättningsarbeten och en presentationsfilm.

Deltagare v
id WSI's konklav 2007 i Geneve såg filmen och fick material med till Norden.

Den nordiska gruppen är nu inne i sitt 15:e år och fungerar alltmer som grupp för ett gemen- samt syfte. Vi ökar vår mottaglighet för vad himlavalv och planeter vill säga, samt hur kunskap om de sju strålarna, liksom färg och ljud ger oss större förståelse för hur vi kan göra vår del i Det enda arbetet..

Under de första sju åren ägnades arbetet åt att öka Mysteriernas framträdande. Nästa
sju-årsperiod ägnades åt Kristi Återkomst och den tredje sju-årsperioden kommer att ägnas åt Gruppinitiering


Samtidigt deltar vi i den rytm och cykel som det globala  nätverket - The planetary system - följer, vilket har fört med sig vår namnändring till The Nordic System.

Vill du medverka, är du välkommen att delta i detta arbete som inte är stängt för någon men heller inte öppet för alla

Det finns några få åtaganden som var och en behöver ta ställning till - först och främst
att utifrån presenterat material inta en egen vald plats i gruppen, att avsätta tid för studier och  meditation som gruppen beslutat, samt att avsätta tid och pengar för att mötas vid fyra tillfällen per år som ligger i anslutning till vår- och höstdagjämning, vinter- och sommarsol-stånd. F.n. är våra möten webb-baserade.

NSG's Meditationer o studiematerial